SAMSKRITA PROGRAMME OF WORK ( वार्षिकपाठयोजनानि )

अष्टमकक्ष्यानवमकक्ष्यादशमककक्ष्या
2021-22

2021-22

2021-22

ಕಲಿಕಾಚೇತರಿಕೆ2022-23ಕಲಿಕಾಚೇತರಿಕೆ
2022-23
2022-23
अष्टमकक्ष्या-प्रथमभाषा -संस्कृतम्
वार्षिकपाठयोजना-2023-24