SAMSKRITA ACTIVITY SHEETS (क्रियाकलाप-पत्राणि)

अष्टमकक्ष्या
सेतुबन्धस्य क्रियाकलापपत्राणि
(Folder) 2021-22

क्रियाकलापपत्रम्-१-वर्णाः
क्रियाकलापपत्रम्-२-दिनचर्या—
अभ्यासनुसारं सर्वेषां पाठानां क्रियाकलाप-पुस्तकम्
(ACTIVITY BOOK)

नवमकक्ष्या
सेतुबन्धस्य क्रियाकलापपत्राणि
(Folder) 2021-22
क्रियाकलापपत्रम्-१-सेतुबन्धः
क्रियाकलापपत्रम्-२-शरणं प्रपद्ये
क्रियाकलापपत्रम्-३-सुबन्तम्

दशमकक्ष्या

सेतुबन्धस्य क्रियाकलापपत्राणि
(Folder) 2021-22

दशमकक्ष्या
क्रियाकलापपत्राणि
उपनिषद्वचनम्

त्यागधनः-१
त्यागधनः-२
विसर्गसन्धिः
भारतीयविज्ञानम्-१
भारतीयविज्ञानम्-2
मारुतेः महिमा-१
मारुतेः महिमा-२
समासः
अलङ्कारः
कृदन्तः
विवेकोदयः
आरोग्यसूत्राणि