SAMSKRITA PPT (प्रस्तुतयः)

ಇಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

अष्टम कक्ष्यानवम कक्ष्यादशमक कक्ष्या
2021-22

सेतुबन्धःप्रथमदिनम्सङ्ख्याचकपदानां ज्ञानम्-
१-५०

2021-22


शरणं प्रपद्ये- अन्वयानुसारं शब्दार्थः

उपनिषद्वचनम्-अन्वयानुसारं शब्दार्थः
(सर्वेषां पाठानाम्) एकवाक्येन उत्तरं लिखत

कविकृतिपरिचयः(PPSX)


कविकृतिपरिचयः(PDF)

M.C.Q
यथानिर्देशम् उत्तरं लिखत
( PPSX )