Categories
Uncategorized

8th Setubandha-4


अष्टमकक्ष्या-प्रथमभाषा-  संस्कृतम्
सेतुबन्धः-चतुर्थदिनम्-तिङन्तस्य परिचयः
                                        क्रियाकलापपत्रम्-४ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *