Categories
Uncategorized

8th Setubandha-2

अष्टमकक्ष्या-प्रथमभाषा-  संस्कृतम्
सेतुबन्धः-द्वितीयदिनम्-सर्वनामशब्दानां स्थूलरूपेणपरिचयः  क्रियाकलापपत्रम् २ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *