संवेद-कक्ष्याः

प्रथमभाषा-संस्कृतम्

उपनिषद्वचनम्-
https://youtu.be/tCL0d2n3O28
त्यागधनः

https://youtu.be/jW167SFQ8x4

विसर्गसन्धिः
https://youtu.be/tCL0d2n3O28

भारतीयविज्ञानम्-१

https://youtu.be/fBehvR73iEc

भारतीयविज्ञानम्-२

https://youtu.be/fBehvR73iEc

विवेकोदयः

https://youtu.be/fBehvR73iEc

कृदन्तः

https://youtu.be/fBehvR73iEc

कर्णभारम्-१

https://youtu.be/fBehvR73iEc

कर्णभारम्-२

https://youtu.be/fBehvR73iEc

मारुतेः महिमा-१
https://youtu.be/KCMCdW-O9sA

मारुतेः महिमा-२

https://youtu.be/fBehvR73iEc

अलङ्काराः

https://youtu.be/b8j3ZPkYAmk

सुभाषितानि
https://youtu.be/WUnPDYmw8Is

नाट्यांशाः
https://youtu.be/tyQeBrc0FEQ
आरोग्यसूत्राणि
https://youtu.be/OVOElr-kepo

अष्टमकक्ष्या-

पाठस्य नामLink
वर्णाःhttps://youtu.be/c96-rQ-CF4g
सहवासःhttps://youtu.be/Xs8OSSXjdLw
आरोग्यभाग्यम्-१https://youtu.be/LsBTbp-fEsA
आरोग्यभाग्यम्-२https://youtu.be/S7YrNiMi5-U
चतुरः कालिदासःhttps://youtu.be/KU59Lq_OYtA
सन्धिःhttps://youtu.be/l6Br6hHCg_A
गुर्वष्टकम्https://youtu.be/arb9P3o6rxQ
पण्डितभास्करः-१https://youtu.be/kCuhsw38k0Y
पण्डितभास्करः-२https://youtu.be/PNe8dFO0A1U
तपोवनाभिगमनम्-१https://youtu.be/fnIOSt3LlBQ
तपोवनाभिगमनम्-२https://youtu.be/KsMOaX029q0
सुबन्ताःhttps://youtu.be/51V4M0kWI94
तिङन्ताःhttps://youtu.be/xcnwHFJ6OSc
(क्रियापदानि)https://youtu.be/oF6o9D97e2I
अनुवादःhttps://youtu.be/F_WcMopJyeQ
पत्रलेखनम्https://youtu.be/NGzwiYeWh7I
परमकारुणिकः महर्षिःhttps://youtu.be/s1xz120AFS0

नवमकक्ष्या-

शरणं प्रपद्येhttps://youtu.be/XiXEtfjdUT0
सिद्धारूढभारतीhttps://youtu.be/y7Q-oksOsCU
परोपकारः पुण्यायhttps://www.youtube.com/watch?v=gyMRNrrvRmk&pp=sAQA
तिङन्तम् उपसर्गाश्चhttps://www.youtube.com/watch?v=q6bcFwjFU50&pp=sAQA
सन्धिःhttps://youtu.be/U90z4Ql2IE4
विस्मृतभेदाः सन्तोhttps://youtu.be/oybaTe1UCKg
परोपकारः पुण्यायhttps://www.youtube.com/watch?v=gyMRNrrvRmk&pp=sAQA
मूर्तिपूजारहस्यम्https://www.youtube.com/watch?v=4q8pRZB6VV4&pp=sAQA
समासःhttps://youtu.be/wQLl2aaesMo
मार्गस्थो नावसीदतिhttps://www.youtube.com/watch?v=ORolUT3CE6c&pp=sAQA
सिद्धिक्षेत्रम्https://youtu.be/y7Q-oksOsCU
आत्मविडम्बनम्https://www.youtube.com/watch?v=02Wmb_TJUKw&pp=sAQA
सओभद्रो ग्रहणं गतःhttps://youtu.be/kGsor3GI548
कारकाणिhttps://youtu.be/3XoIEa-7I1Y
आत्मविडम्बनम्https://www.youtube.com/watch?v=02Wmb_TJUKw&pp=sAQA
अलङ्काराःhttps://youtu.be/i-1I3IDqZjI
छन्दःhttps://youtu.be/1vKXUGcYQEo
वृद्धायाः देशप्रेमhttps://www.youtube.com/watch?v=ZyBwgobtZ3o&t=352s&pp=sAQA